บทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมลูกค้าออนไลน์    
Date : 02/04/2021
ARDI : วันที่ 2 เมษายน 2021
 
ปัจจัยแรกในการระบุ คือปัจจัยที่กระตุ้นให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์
 
 
ปัจจัยแรกในการระบุ คือปัจจัยที่กระตุ้นให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
 
ปัจจัยภายนอก (The External Factors)
เป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของลูกค้า สามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ ด้านประชากรศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านเทคโนโลยี
ด้านนโยบายสาธารณะ และด้านวัฒนธรรม เช่นวัฒนธรรมย่อย กลุ่มอ้างอิง และการตลาด
 
ปัจจัยภายใน (Internal Factors)
คือลักษณะส่วนบุคคลหรือพฤติกรรม ซึ่งรวมถึงทัศนคติการเรียนรู้ การรับรู้ แรงจูงใจ ภาพลักษณ์ โดยแรงจูงใจที่เป็นปัจจัยภายในแบ่งออก
เป็น 2 ประเภท
 
แรงจูงใจในการทำงาน (The Functional Motives)
เป็นลักษณะการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้บริโภคและรวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่นเวลาสะดวกในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ ราคา
สภาพแวดล้อมของแหล่งชอปปิง การเลือกผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ
 
แรงจูงใจที่ไม่ใช้หน้าที่ (The Non-Functional Motives)
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม หรือคุณค่าทางสังคม เช่นตราสินค้าของร้าน หรือผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
SHORTCUT
 
OUR PRODUCTS
 
ADDRESS
 
27 Charoen Nakorn 14, Charoen Nakorn Rd, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600

Copyright © 2023 Advanced Research Group Co., Ltd. All right reserved.